Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve: Det Kft.

Címe (hivatalos levelezési cím): 8237 Tihany, Felsőkopaszhegyi u. 1. A. ép

Honlapjának elérhetősége: www.adler-tihany.hu

Telefonszáma: 06 87 538 000

Adószáma: 10747182-2-19

Cégjegyzékszáma: 19-09-500606

Képviselője neve: Paárné Detreházy Éva

Adatvédelmi felelős neve: Paárné Detreházy Éva

Adatvédelmi felelős elérhetősége: 06 30 2279 149

Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: www.adler-tihany.hu

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az adatkezelés során nem kerül sor a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelésére, profilalkotásra, valamint személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására.

Jelen adatvédelmi tájékoztató az érintett weboldalra vonatkozik, mely hivatkozásokat tartalmazhat más szolgáltatókra, amelyekre a jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki. Amikor a Felhasználó elhagyja Adatkezelő weboldalát, tájékozódjon, és olvassa el minden olyan weboldal adatvédelmi tájékoztatóját, amely személyének azonosítására alkalmas információkat gyűjt.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

Adatkezelés célja: pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés/adatfeldolgozás tömör leírása: a Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) (7.§). meghatározott adatait

Kezelt adatok lehetnek: természetes személy családi és utónevét, születési családi és utónevét, állampolgárságát, születési helyét, idejét, anyja születési nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, azonosító okmányának típusát és számát, lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát

Adatkezelés elmaradás következménye: jogi kötelezettség teljesítése nem igazolható

Az adatok felelősei és címzettjei: ügyvezető, üzletvezető

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: létesülés dátuma

Az adatkezelés időtartama: jogszabályban meghatározott, azaz az ügyfél/üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év a Pmt. 56.§(2) szerint

Adattárolás helye és módja: papír alapú az adatkezelés - elzárva az irodában

Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

Adatkezelés célja: hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része jövő nemzedékei számára fennmaradjon

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés tömör leírása: a Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon

Kezelt adatok lehetnek: jogszabály szerint maradandó értékűnek minősülő iratokban kezelt személyes adatok

Adatkezelés elmaradás következménye: jogi kötelezettség teljesítése nem igazolható

Az adatok felelősei és címzettjei: ügyvezető, üzletvezető

Az adatkezelés időtartama: közlevéltár részére történő átadásig

Adattárolás helye és módja: papír alapú adatkezelés - elzárva az irodában

Szállodai szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: szállodai szolgáltatások idegenforgalmi hasznosításával kapcsolatos jogszabályi előírások teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés tömör leírása: a Társaság jogi kötelezettség jogalappal kezeli a helyi jegyző által elrendelt, a 10/1997. (VI. 25.) Kormány Rendelet értelmében a magán személy ügyfelek, vevők személyes adatait, figyelembe véve az adattakarékosság elvét, melynek alapján a Társasággal vevőként szerződött természetes személyek adatai közül csak a legszükségesebbek kerülnek adatkezelés alá

Kezelt adatok lehetnek: vezetéknév, keresztnév, állampolgárság/hontalan státus, állandó lakhely, születési hely, idő, igazolványszám, érkezés dátuma, távozás dátuma

Adatkezelés elmaradás következménye: magánszálláshely igénybevétele nem igazolható

Az adatok felelősei és címzettjei: ügyvezető, üzletvezető

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: létesülés dátuma

Az adatkezelés időtartama: jogszabályban meghatározott 5 év

Adattárolás helye és módja: papír alapú adatkezelés: vendégkönyv az irodában.

Fogyasztóvédelmi ügyintézés, reklamációk adatkezelése

Adatkezelés célja: reklamáció, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés tömör leírása: a Társaság jogi kötelezettség jogalappal kezeli a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, és a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályok értelmében a reklamációk és a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelésekor a vevők, ügyfelek személyes adatait, figyelembe véve az adattakarékosság elvét, amelynek alapján a Társasággal vevőként szerződött természetes személyek adatai közül csak a legszükségesebbek kerülnek adatkezelés alá

Kezelt adatok lehetnek: vevők, ügyfelek észrevételei, kifogásai, érintett a kötelezően megadandó adatokon (név és lakcím) kívül önkéntesen megadhat egyéb adatokat is (pl. elérhetőség, e-mailcím, telefonszám), fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok tartalmazhatnak személyes adatot

Adatkezelés elmaradás következménye: reklamációk és a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése nem igazolható

Az adatok felelősei és címzettjei: ügyvezető, üzletvezető

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: létesülés dátuma

Az adatkezelés időtartama: jogszabályban meghatározott 5 év

Adattárolás helye és módja: papír alapú adatkezelés panaszkönyvben az irodában, elektronikusan a levelező rendszerben

Szállóvendégek, partnerek adatainak kezelése

Adatkezelés célja: megrendelés, szolgáltatás teljesítése, ügyfél kapcsolat megvalósítása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

Adatkezelés tömör leírása: a Társaság a szállóvendégek, ügyfelek nyilvántartása céljából, a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezel személyes adatokat, figyelembe véve az adattakarékosság elvét, amelynek alapján a Társasággal vevőként szerződött természetes személyek adatai közül csak az esetenként külön-külön legszükségesebbek kerülnek adatkezelés alá

Kezelt adatok lehetnek: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail, szobaszám

Adatkezelés elmaradás következménye: a szolgáltatás nem teljesíthető

Az adatok felelősei és címzettjei: ügyvezető, üzletvezető

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: létesülés dátuma

Az adatkezelés időtartama: maximum 5 év

Adattárolás helye és módja: papír alapú adatkezelés az irodában

Természetes személy képviselők, kapcsolattartók elérhetőségi adatainak kezelése

Adatkezelés célja: nem magánszemély ügyféllel kötött szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

Adatkezelés tömör leírása: a Társaság az üzletfelek természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak nyilvántartása céljából, a szerződés teljesítése jogalappal üzleti kapcsolattartás, szerződés kötése céljából kezel személyes adatokat, figyelembe véve az adattakarékosság elvét, amely szerint az üzleti partnereket képviselő alkalmazottak, kapcsolattartó természetes személyek adatai közül csak a legszükségesebbek kerülnek adatkezelés alá

Kezelt adatok lehetnek: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail, szobaszám

Adatkezelés elmaradás következménye: a szolgáltatás nem teljesíthető

Az adatok felelősei és címzettjei: ügyvezető, üzletvezető

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: létesülés dátuma

Az adatkezelés időtartama: maximum 5 év

Adattárolás helye és módja: papír alapú adatkezelés során az irodában

Álláspályázatok adatkezelése

Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítéséhez szükséges adott munkakörhöz kapcsolódó lényeges adatok megismerése

Az adatkezelés jogalapja: munkaszerződés teljesítése

Adatkezelés tömör leírása: a Társaság csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban (a Társaság megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait, de erről a körülményről előzetes tájékoztatást nyújt a pályázó számára a belső adatvédelmi felelős, ugyanakkor a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot nem ment le, nem tárol, nem továbbít)

Kezelt adatok lehetnek: név, elérhetőség (telefonszám/e-mail cím), a munkakörre való alkalmasság ténye vagy hiánya és az ehhez szükséges feltételek meglétének bizonyítékai (kompetenciák, oklevelek, stb.)

Adatkezelés elmaradás következménye: a meghirdetett munkakörben történő foglalkoztatásra nem kerülhet sor a szükséges feltételek meglétének igazolásának hiányában

Az adatok felelősei és címzettjei: ügyvezető, üzletvezető

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: megszűnés dátuma

Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázat esetén a munkaügyi szabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén az állás pályázatról való döntést követő 30. napig, amikor a sikertelen pályázati anyagok teljes mértékben törlésre kerülnek, amelyről a sikertelen pályázók azt előre kérve értesítést kapnak

Adattárolás helye, módja: papír alapon a felvételi dossziékban, elektronikusan a munkáltató által használt e-mail levelező rendszerben

Érdeklődőkkel való kapcsolattartás

Adatkezelés célja: ügyfelekkel, érdeklődőkkel történő kapcsolattartás, üzleti tájékoztatás

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatkezelés tömör leírása: a Társaság az érdeklődök, kapcsolatfelvételt kezdeményezők nyilvántartása céljából, az érintett hozzájárulása jogalappal kapcsolattartás, tájékoztatás céljából kezel személyes adatokat, figyelembe véve az adattakarékosság elvét, amely alapján az érdeklődők, esetleges megrendelők személyes adatai közül csak a legszükségesebbek kerülnek adatkezelés alá az adatkezelő elérhetőségein, e-mailben vagy a weboldal kapcsolati űrlapon megadott üzenetekben, ugyanakkora az üzenetek egyéb személyes adatokat is tartalmazhatnak

Kezelt adatok lehetnek: a hozzájárulással érintett adatkör; a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszáma, e-mail címe

Adatkezelés elmaradás következménye: nem kerülhet sor a kapcsolat felvételére a szükséges feltételek meglétének hiányában (elérhetőség)

Az adatok felelősei és címzettjei: ügyvezető, üzletvezető, adatfeldolgozó (web tárhely szolgáltatás):

UFO-TECH Kft., 8000 Székesfehérvár Abonyi út 96., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., www.ufotech.hu

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: létesülés dátuma

Az adatkezelés időtartama: regisztráció/szolgáltatás fennállásáig, a hozzájárulásban megjelölt időtartam vagy visszavonásig

Adattárolás helye és módja: elektronikusan a levelező rendszerben

Hírlevelek adatkezelése

Adatkezelés célja: a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatkezelés tömör leírása: a Társaság a honlapján a természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai hozzájáruláson alapuló kezeléséhez, a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése céljára (a hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel - határozott, önkéntes hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az adatkezelő által fenntartott internetes honlapján kifejezett cselekménnyel bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet)

Kezelt adatok lehetnek: a hozzájárulással érintett adatkör; a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszáma, e-mail címe

Adatkezelés elmaradás következménye: nem kerülhet sor a hírlevél elküldésére a szükséges feltételek meglétének hiányában (elérhetőség, hozzájárulás)

Az adatok felelősei és címzettjei: ügyvezető, üzletvezető

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: létesülés dátuma

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulásban megjelölt időtartam vagy visszavonásig

Adattárolás helye és módja: elektronikusan a levelező rendszerben (mailchimp) 

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

 • az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről, elérhetőségeiről,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,
 • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,
 • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről)

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

 • amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:

Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: naih.hu

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő biztosítja a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megfelelő biztonsági szintjét, melynek érdekében intézkedéseket hajt végre.

Adminisztratív szinten:

 • belső szabályokat alakít ki,
 • biztosítja a megfelelő tájékoztatókat,
 • létrehozza a megfelelő dokumentációt,
 • vezeti a szükséges nyilvántartásokat,
 • belső adatvédelmi felelős hangolja össze az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

Fizikai területen:

 • védi eszközeit a jogosulatlan hozzáféréstől,
 • védi eszközeit a fizikai behatásoktól,
 • védi adathordozóit a fizikai behatásoktól szállítás közben és a telephelyen.

Humán területen:

 • az információkhoz való hozzáférést korlátozza,
 • biztonságos adattárolást végez,
 • szükséges és arányos mértékűre korlátozza a személyes adatok kezelését (esetleges más azonosító használata név helyett felhasználói kívánságra).

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

+36 87 538 000
+36 30 227 9149 (9:00-21:00)
+36 30 939 5014
8237 Tihany,
Felsőkopaszhegyi u. 1/A